Hoe radioamateur worden?

Voorwoord

Wie dacht even snel radioamateur te worden, heeft het mis.  Je moet hiervoor een examen afleggen bij het BIPT in Brussel.

Zij die een technische opleiding volgden, en dan vooral op het gebied van elektriciteit en elektronica, hebben wel een zeer groot voordeel.

Dit zijn namelijk de “hoofdbestanddelen” en de kennis die je nodig hebt voor het afleggen van een examen voor radioamateur.

Er zijn 2 soorten getuigschriften die je kan behalen, na het afleggen van een examen bij het B.I.P.T. te Brussel. Je kan deelnemen aan het :

C-examen (basisvergunning)
Het C-examen bestaat uit 24 meerkeuzevragen over de leerstof die in de handleiding is opgenomen.
Om te slagen moet men 80% van de punten behalen.

B-examen (HAREC)
Het B-examen bestaat uit 33 meerkeuzevragen over de leerstof die in de handleiding is opgenomen.
Men moet 2/3 van de punten behalen om te slagen.

Er wordt in beide gevallen geen vrijstelling van examenstof verleend.
De deelnamekost aan een examensessie is € 25.

Voorbereiden

Je kan jezelf voorbereiden op één van deze examens door “zelfstudie”, of door deel te nemen aan, en het volgen van, “een cursus radioamateur” bij een erkende radioamateur vereniging (club).

We raden je aan contact te nemen met “een plaatselijke radioamateur club” en je grondig te informeren waar en wanneer je “een opleiding (cursus) voor radioamateur” kan volgen.

De vergunningen

Enkel houders van een geldige radioamateurzendvergunning mogen een radioamateurzender bezitten en uitzendingen verrichten op de radioamateurbanden. Om een zendvergunning te behalen moet men slagen in een examen dat afgenomen wordt door het BIPT en, voor de basisvergunning, door een erkende vereniging van zendamateurs (UBA).

Sinds september 2005 kan men nog voor 2 soorten zendvergunningen een attest behalen, nl.

– Basisvergunning: geeft beperkte toegang tot een aantal radioamateurbanden.
– HAREC-vergunning: geeft onbeperkte toegang tot alle radioamateurbanden.

Attest inzake kennis van morsecode: omdat sommige landen nog steeds kennis van de morsecode eisen voor het bekomen van een zendvergunning, voor het gebruik van bepaalde frequentiebereiken of voor het uitzenden in telegrafie kent het BIPT ook een “attest inzake kennis van morsecode” toe. De examens hiervoor worden door het BIPT uitbesteed aan de erkende verenigingen, zoals de UBA.

De BASIS-vergunning

De basisvergunning is bedoeld als een instapvergunning. Wie slaagt in een relatief eenvoudig examen krijgt toegang tot de meest gebruikte radioamateurbanden, zij het met een beperkt zendvermogen.

De leerstof voor het examen omvat een elementaire kennis in verband met radioamateurisme, reglementering (voorwaarden gesteld aan de vergunning), elektriciteit (technische basiskennis), zenders en ontvangers, transmissielijnen en antennes, propagatie van radiogolven, bediening van zend-ontvangsttoestellen en radioprocedures, EMC (het vermijden van storingen tussen elektronische toestellen) en veiligheid.

Houders van een Basisvergunning krijgen toegang tot 11 radioamateurbanden tussen 3,5 MHz (80 m) en 440 MHz (70 cm). Het toegelaten zendvermogen bedraagt 50 W.

Houders van een basisvergunning mogen enkel commerciële toestellen gebruiken (geen zelfbouw of wijziging van toestellen) die een max. zendvermogen hebben dat de toegestane limiet niet met een factor 2 overschrijdt (dus 100 W).

De HAREC-vergunning

De HAREC-vergunning geeft onbeperkte toegang tot alle radioamateurbanden.

De leerstof voor het examen omvat gevorderde kennis in verband met reglementering, elektriciteit, elektronica in het algemeen en HF-toepassingen in het bijzonder, modulatie en demodulatie, zenders en ontvangers, transmissielijnen en antennes, propagatie van radiogolven, digitale signaalverwerking, meettoestellen en meten, EMC (het vermijden van storingen tussen elektronische toestellen) en veiligheid.

Houders van een HAREC-vergunning krijgen toegang tot niet minder dan 24 radioamateurbanden tussen 135 kHz en 250 GHz met een zendvermogen dat, afhankelijk van de frequentie, tot 1500 W kan bedragen. Verder mag de houder van een HAREC-vergunning zelf zendtoestellen ontwerpen en bouwen alsook bestaande toestellen wijzigen.

Verder wordt de Belgische HAREC-vergunning via CEPT aanbevelingen T/R 61-01 en T/R 61-02 in de meeste Europese landen (en tal van niet-Europese landen) erkend en kan men zonder verdere formaliteiten gedurende een periode van 3 maanden vanuit deze landen actief zijn of, als men er langer verblijft, zonder bijkomende examens af te leggen een buitenlandse vergunning aanvragen.

Klik hier en lees het programma voor het HAREC-examen.

Bron : UBA-website

Wat is het B.I.P.T. ?

Het Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie (BIPT) is in België voornamelijk belast met de regelgeving en de controle op de telecommunicatie-operators zoals Belgacom en Telenet en de postbedrijven. Het instituut werd op 21 maart 1991 bij wet opgericht; de activiteiten startten in 1993. Dit organisme moet ervoor zorgen dat deze markten concurrentieël blijven.

Het BIPT onderzoekt het dossier van de kandidaat-telecomoperators. Op 19 maart 2001 hadden 44 operatoren een licentie ontvangen voor het tot stand brengen en het oprichten van een openbaar netwerk. Voor mobiele telefonie zijn er drie erkend: Belgacom Mobile Proximus, Mobistar en KPN-Orange (intussen BASE). Voor de dienstverlening hadden op 1 juni 2001 31 operatoren een exploitatievergunning voor vocale telefonie.

Het BIPT is te vergelijken met de Nederlandse OPTA. In het kader van het Europees telecommunicatierecht fungeren deze instanties als nationale regulerings-autoriteiten. Het instituut is tevens belast met de veilingen van de vergunningen. Het ligt in de bedoeling om vanaf half oktober 3G- en 4G-vergunningen te gaan veilen.

Bekijk ook even de website van het BIPT.

Bron : WikipediA

Wat is de U.B.A. ?

De UBA (Koninklijke Unie van de Belgische Zendamateurs) is een vereniging van mensen, met één gemeenschappelijk interessepunt: ze hebben allemaal belangstelling in de techniek van de radiocommunicatie.

De statuten leggen duidelijk vast dat het radioamateurisme een technische hobby is en geen communicatiehobby zoals CB (Citizen Band). Het radioamateurisme is erkend door de International Telecommunications Union (de ITU is een afdeling van de Verenigde Naties die instaat voor de verdeling van het radiospectrum en die alle procedures met betrekking tot telecommunicatie vastlegt) en wordt erkend als een DIENST (net zoals de land-mobiele dienst, de maritieme dienst, enz…), dit wegens de vele bijdragen en diensten die het radioamateurisme gedurende bijna één eeuw aan de gemeenschap heeft gebracht.

De UBA vertegenwoordigt de radioamateurs bij alle nationale en regionale gezagsorganen (ministeries, BIPT, enz…) en verdedigt er hun belangen, in eerste instantie op een proactieve manier. Het vertegenwoordigt eveneens de Belgische radioamateurs via zijn banden met de IARU (International Amateur Radio Union) op de hoogste besluitvormingsniveaus op wereldvlak (ITU, UN).

De UBA helpt en steunt zijn leden in allerhande aspecten bij het beoefenen van de hobby (informatieverstrekking, QSL-kaarten-dienst, organiseren van activiteiten, verzekeringen, gerechtelijke bijstand, enz…) en het helpt de kandidaat-radiozendamateurs bij het voorbereiden van het BIPT-examen.

Bron : UBA-website

Copyright 2014-2018 © ON4MLB - Alle rechten voorbehouden.