Aanvraag aansluiting cultuurraad

MLB zal weldra bij de Cultuurraad van de Stad Genk een aanvraag indienen voor aansluiting bij het sociocultureel verenigingsleven van Genk.

Wat is de Cultuurraad ?

De Cultuurraad is de adviesraad waar alle Genkse socioculturele verenigingen (in de brede betekenis van het woord), kunnen bij aansluiten.

Een cultuurraad wordt opgericht in elke gemeente, zoals het decreet voorschrijft. Verenigingen kunnen, via een afvaardiging in de cultuurraad, mee het stedelijk cultuurbeleid sturen.

De belangrijkste taken van de raad situeren zich op drie vlakken:

1. Adviserende functie.

De cultuurraad adviseert het stadsbestuur omtrent alle materies die met cultuur te maken hebben.

2. Ondersteunende en coördinerende functie.

De raad ‘overkoepelt’ het socioculturele verenigingsleven in de stad. De raad is een soort ‘belangenorganisatie’ van de verenigingen. Samenwerkingsverbanden stimuleren, ondersteunende maatregelen zoals subsidiemogelijkheden voorstellen en vormende activiteiten organiseren zijn enkele voorbeelden van deze functie.

3. Het opzetten van een aantal activiteiten.

Het opzetten van een aantal activiteiten die de individuele verenigingen overstijgen, is een andere functie die de raad waarneemt.Zo organiseert de raad samen met de betrokken stedelijke dienst o.m. de 11-juliviering en verzorgt zij mede de uitgave van Aroma, een eigen tijdschrift voor het verenigingsleven in Genk. De cultuurraad vaardigt daarnaast ook leden af die in andere stedelijke beheersorganen zetelen, zoals de raad van bestuur van het cultuurcentrum en de bibliotheek, de gehandicaptenraad en gecoro (De gemeentelijke commissie ruimtelijke ordening).

Waarom lid worden?

De cultuurraad biedt ondersteuning aan socioculturele verenigingen. Leden van de cultuurraad kunnen jaarlijks aanspraak maken op een waaier aan subsidies. Daarnaast biedt de dienst cultuur ook logistieke ondersteuning aan Genkse socioculturele verenigingen.

Maatwerk

Heb je een goed idee? Ben je op zoek naar een vereniging om mee samen te werken? Zoekt jouw vereniging een lokaal of clubhuis? Wil je een activiteit organiseren, maar weet je niet hoe je eraan moet beginnen? Dan kan je terecht bij dienst Cultuur. Stuur ons een mailtje of maak een persoonlijke afspraak. Wij gaan graag met jou op zoek naar de mogelijkheden.

Waaraan moet een vereniging voldoen ?

Om aan te sluiten bij de Cultuurraad moet een vereniging voldoen aan een aantal voorwaarden:

  • Een vereniging kan zowel een feitelijke vereniging zijn (minstens twee leden tellen) of een vzw (minstens drie leden tellen).
  • De zetel van de vereniging moet zich in Genk bevinden en de werking moet zich ontplooien op het grondgebied van Genk (of een deel ervan).
  • De vereniging moet minstens 3 bestuursvergaderingen en 4 activiteiten per jaar houden.

Meer info ?
Dienst Cultuur – Stadsplein 1 – 3600 Genk
T 089 65 38 12
cultuur@genk.be

Bron : website Stad Genk

Stadhuis-Genk